Ajankohtaista

Kaavaehdotus on asetettu nähtäville

Posted on Updated on

Kaavaehdotus on valmistunut, ja kaupunginhallitus on 12.3.2018 kokouksessaan päättänyt, että kaava asetetaan nähtäville 23.3.–4.5.2018 väliseksi ajaksi. Kaavasta voi jättää virallisen muistutuksen, jos kaavaehdotuksessa on jotakin huomautettavaa. Muistutuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen Jämsän kaupunki, Kaupunginhallitus, Keskuskatu 8, 42100 JÄMSÄ tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)jamsa.fi. Kirjalliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä 4.5.2018 klo 15.00 mennessä. 

Tiedote rakennusinventoinnin maastotöistä

Posted on Updated on

Jämsän kaupunki on tilannut Jämsän taajamayleiskaavaa 2030 varten rakennusinventoinnin täydennyksen. Tulemme liikkumaan alueella tammikuussa 2018 maastotöissä. Inventointi ei tuo velvoitteita maanomistajille. Valmis inventointi julkaistaan Jämsän taajamayleiskaavan ehdotusvaiheen nähtävilläolon yhteydessä.

Inventoija on käynyt valokuvaamassa omistamanne kiinteistön julkisivut torstaina tai perjantaina 11.1. – 12.1.2018. Inventoija on kirjannut ylös rakennuksia koskevia tietoja ja ottanut valokuvia. Inventointi ei kohdennu rakennuksen sisätiloihin.

Lisätietoa inventoinnista voi tiedustella:

Niina Ahlfors
puh. 040 176 8252
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Timo Laitinen
puh. 040 550 5500
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Ramboll
Niemenkatu 73
15140 LAHTI

Yleisötilaisuuden esityksen video julkaistu

Posted on Updated on

Taajamaosayleiskaavan alustavasta kaavaehdotuksesta 28.11.2017 järjestetyn yleisötilaisuuden esitys löytyy Youtubesta ja yhteenveto tilaisuudesta yleiskaavan blogista. Kiitos kaikille osallistujille!

Tervetuloa yleisötilaisuuteen tiistaina 28.11.2017

Posted on Updated on

Taajamaosayleiskaavan alustavasta ehdotuksesta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 28.11.2017 klo 17 alkaen Paunun koulun ruokasalissa osoitteessa Paununkatu 1. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

Yleisötilaisuudessa esitellään taajamaosayleiskaavan alustavaa ehdotusta, jonka aineistoihin voi tutustua jo etukäteen Aineistot-sivulla. Esittelyn jälkeen aineistoon voi tutustua ja siitä keskustella yhdessä kaavoittajien kanssa vapaamuotoisemmin. Mielipiteitä alustavasta ehdotuksesta voi esittää yleisötilaisuudessa, näillä internet-sivuilla sekä yleisötilaisuuden Facebook-sivullaTilaisuutta voi seurata Jämsän kaupungin Facebook-sivun kautta.

Tilaisuuden jälkeen jatkotyöstetään virallista kaavaehdotusta, joka asetetaan virallisesti nähtäville keväällä 2018.

Kaavaselvityksiä on jatkotyöstetty saadun palautteen mukaan

Posted on Updated on

Jämsän taajamaosayleiskaavan valmistelua on jatkettu kaavaluonnoksesta keväällä 2017 saadun palautteen ja lausuntojen perusteella. Mielipiteiden perusteella on tarkistettu muun muassa kaava-alueiden rajauksia, reitistöjä ja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

Kaava-alueen laajennuttua Kaipolaan ja maaseutualueille on kesän 2017 aikana kerätty lisää tietoa kaavoitettavan alueen luonnosta sekä arkeologisesta perinnöstä. Luontoselvityksiä ja arkeologisia selvityksiä on tehty ensisijaisesti sellaisilta alueilta, joille kaavaluonnoksessa on esitetty kokonaan uutta maankäyttöä. EU:n direktiivilajeista on tarkistettu liito-oraville potentiaalisia elinympäristöjä ja koko kaava-alueelta mahdollisia viitasammakon elinympäristöjä. Muinaisjäännösselvityksessä on tutkittu mahdolliset muinaisjäännökset ja historialliset asuinpaikat. Linnustolle merkittävät alueet analysoidaan myös vielä alkusyksyn 2017 aikana.

Jämsänkoskelle on yleiskaavaluonnoksessa esitetty maakuntakaavan perusteella ns. Sovijärven oikaisu, eli uuden ohjeellisen tieyhteyden tarve. Tieyhteyden tarvetta ja sille vaihtoehtoisia liikennejärjestelyjä on selvitetty yhteistyössä Keski-Suomen maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa.

Selvitykset ja analyysit valmistuvat alkusyksyn aikana, ja niiden tulokset tullaan ottamaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kirjoitamme blogiin kaavaehdotuksen etenemisestä syksyn mittaan.