Ajankohtaista

Kaavaselvityksiä on jatkotyöstetty saadun palautteen mukaan

Posted on Updated on

Jämsän taajamaosayleiskaavan valmistelua on jatkettu kaavaluonnoksesta keväällä 2017 saadun palautteen ja lausuntojen perusteella. Mielipiteiden perusteella on tarkistettu muun muassa kaava-alueiden rajauksia, reitistöjä ja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

Kaava-alueen laajennuttua Kaipolaan ja maaseutualueille on kesän 2017 aikana kerätty lisää tietoa kaavoitettavan alueen luonnosta sekä arkeologisesta perinnöstä. Luontoselvityksiä ja arkeologisia selvityksiä on tehty ensisijaisesti sellaisilta alueilta, joille kaavaluonnoksessa on esitetty kokonaan uutta maankäyttöä. EU:n direktiivilajeista on tarkistettu liito-oraville potentiaalisia elinympäristöjä ja koko kaava-alueelta mahdollisia viitasammakon elinympäristöjä. Muinaisjäännösselvityksessä on tutkittu mahdolliset muinaisjäännökset ja historialliset asuinpaikat. Linnustolle merkittävät alueet analysoidaan myös vielä alkusyksyn 2017 aikana.

Jämsänkoskelle on yleiskaavaluonnoksessa esitetty maakuntakaavan perusteella ns. Sovijärven oikaisu, eli uuden ohjeellisen tieyhteyden tarve. Tieyhteyden tarvetta ja sille vaihtoehtoisia liikennejärjestelyjä on selvitetty yhteistyössä Keski-Suomen maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa.

Selvitykset ja analyysit valmistuvat alkusyksyn aikana, ja niiden tulokset tullaan ottamaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kirjoitamme blogiin kaavaehdotuksen etenemisestä syksyn mittaan.

Karttapalautekysely avoinna

Posted on Updated on

Karttapalautekysely avoinna

Virkistyreittejä koskeva karttapalautekysely on avoinna 21.2.–13.3.2017 osoitteessa http://query.eharava.fi/1944.

Kyselyssä voi kertoa näkemyksiään rantareiteistä, Isojärven kansallispuiston ja Himoksen välisestä virkistysreitistä, moottorikelkkareiteistä sekä muista virkistysreiteistä.

Jämsä-Harava

Kaavan valmisteluaineisto nähtäville, yleisötilaisuus 22.2.2017

Posted on Updated on

Kaavan valmisteluaineisto nähtäville

Jämsän kaupungin tekninen lautakunta on asettanut nähtäville Jämsän taajamaosayleiskaavan valmisteluaineiston. Osayleiskaava kattaa Jämsänkosken keskustan, Seppolan keskustan, Kaipolan, Partalan ja Himoksen välisen alueen.

Valmisteluaineistoon voi tutustua 10.2.–13.3.2017 välisenä aikana Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimessa ensimmäisessä kerroksessa (Keskuskatu 17) sekä täällä kaavahankkeen Internet-sivuilla osoitteessa jamsantaajamaosayleiskaava.fi (kohdassa Aineistot). Aineistosta voi kertoa mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti nähtävilläoloaikana.

Taajamaosayleiskaavan esittely- ja yleisötilaisuus järjestetään Paunun koulun auditoriossa osoitteessa Paununkatu 1 keskiviikkona 22.2.2017 kello 16 alkaen. Kello 16-18 on kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua vapaamuotoisesti kaupungin asiantuntijoiden sekä kaavaa laativien suunnittelijoiden kanssa. Kello 18 alkaen on kaavan esittelytilaisuus.

Kuulutus 10.2.2017

Osayleiskaavan laatiminen käynnissä

Posted on Updated on

Osayleiskaavan laatiminen käynnissä

Jämsän kaupungissa tehdään taajamaosayleiskaavaa, joka esittää kaupungin maankäytön kehittämisen tavoitteet tuleville vuosikymmenille.

Yleiskaava on kaupungin strateginen asiakirja, joka antaa mahdollisuuden toteuttaa kaupungin omaa pitkän aikavälin maakäytön strategiaa.

Yleiskaava laaditaan keskustojen alueelle tarkempana ja ohjaavampana ja reuna-alueille yleispiirteisempänä ns. strategisena yleiskaavana.

Tälle sivulle päivitetään tietoa kaavan etenemisestä ja siihen liittyvistä tilaisuuksista.