Blogi

Yleisötilaisuudessa keskusteltiin luontomaisemasta, kulttuuriympäristöstä, maankäytön muutoksista ja liikenteestä

Posted on Updated on

Jämsän taajamaosayleiskaavan alustava kaavaehdotus esiteltiin yleisötilaisuudessa 28.11.2017. Paikalla Paunun koululla oli noin 20 jämsäläistä kuuntelemassa ja keskustelemassa kaavaan jo saadun palautteen perusteella tehdyistä muutoksista. Yleisötilaisuus lähetettiin myös suorana videolähetyksenä.

Yleisötilaisuuden avasi Jämsän kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlund. Stenlund kertoi, että kaupunki halusi järjestää jämsäläisille yleisötilaisuuden taajamaosayleiskaavasta jo ennen kuin varsinainen kaavaehdotus laitetaan virallisesti nähtäville, jotta asukkaat voivat antaa palautetta kaavasta helpommin kuin nähtävilläolon aikana maankäyttö- ja rakennuslain vaatimalla kirjallisella menettelyllä.

Kaavakonsultti Ramboll Finland Oy:n kaavoitusarkkitehti Dennis Söderholm kertoi kaavaan tehdyistä muutoksista, jotka on tehty helmikuun 2017 yleisötilaisuuden jälkeen asukkaiden ja viranomaisten palautteen perusteella. Asukkaiden palautteen perusteella on muun muassa lisätty ulkoilureittejä, laajennettu Jämsänjoen ranta-alueiden virkistysreittejä, laajennettu kyläasutuksen alueita ja lisätty yksittäisiä kohteita, kuten paintball-rata. Maanomistajien pyynnöstä on poistettu esimerkiksi työpaikka-aluevarauksia ja muutama luontokohde. Viranomaisten pyynnöstä on muun muassa tehty laajennettuja luonto- ja muinaisjäännösselvityksiä ja tarkennettu linnustollisesti tärkeiden alueiden rajaukset. Vielä on tarkoitus laatia melu- ja hulevesiselvitykset. Lisäksi kaavaan on tehty teknisiä muutoksia, kuten lisätty puuttuvia kohteita ja lisätty pääpyöräily-yhteydet.

Yleisötilaisuuden esittely on nähtävillä Youtube-videona.Jämsä_kartan_äärellä

Esittelyn jälkeen yleisötilaisuuden osallistujat keskustelivat yhdessä kaavoittajien kanssa kaavaehdotuksesta kolmen eri aiheen näkökulmasta: luontomaisema ja kulttuuriympäristö, maankäytön muutokset ja liikenne. Kaavakarttojen äärellä keskusteltiin mm. Kristillisen opiston palvelualuevarauksen laajentamisesta alueellisesti, veneiden saavutettavuudesta ja ehdotettiin, että ehdotukseen pitäisi vielä lisätä muutama puuttuva pyöräily-yhteys valtatien 9 suuntaisesti, lisätä ulkoilureitti Kaipolanniemen rannalle, virkistysalueiden rajauksia tulisi tarkistaa ja että Virmapyhänvuoren arvokkaan metsäalueen rajausta tulisi laajentaa. Lisäksi keskusteltiin luontohavainnoista, linnustoalueista ja muinaisjäännöslöydöistä. Manulan alueen merkintöihin tehtyihin muutoksiin oltiin tyytyväisiä.

Kaavatyötä jatketaan kaavaehdotuksen viimeistelyllä, ja ehdotuksen virallinen nähtävilläolo on alkuvuonna 2018.

Alustavan kaavaehdotuksen esittely vahvistaa vuorovaikutteista toimintakulttuuria

Posted on

Jämsän taajamaosayleiskaavasta on laadittu alustava kaavaehdotus. Sitä halutaan esitellä asukkaille jo ennen virallista maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavaehdotuksen nähtävilläoloa.

Perinteiseen kaavaprosessiin verrattuna ylimääräisellä alustavan kaavaehdotuksen esittelyllä halutaan tehostaa vuorovaikutusta jämsäläisten kanssa ja ottaa kuntalaiset vahvemmin osaksi kaavaprosessia. Jämsässä tehdään asioita uudella tavalla, tehostetaan vuorovaikutusta kuntalaisten ja osallisten kanssa myös ennen virallista kaavaprosessin ehdotusvaihetta. Näin vahvistetaan uudenlaista osallistumisen kulttuuria.

Yleisötilaisuus 28.11.2017

Alustavasta kaavaehdotuksesta kerrotaan ja keskustellaan yleisötilaisuudessa Paunun koululla 28.11.2017 klo 17 alkaen. Yleisötilaisuus on kaikille avoin. Tilaisuudessa ovat paikalla Jämsän kaupungin ja kaavakonsultin Ramboll Finland Oy:n kaavoittajat. Tilaisuuden alussa esitellään kaava-aineistoja, minkä jälkeen kaavoittajat keskustelevat asukkaiden kanssa teemapisteillä muun muassa liikenteeseen, luontomaisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä maankäytön muutoksiin liittyvistä asioista.

Tule kertomaan mielipiteesi alustavasta kaavaehdotuksesta ja Jämsän tulevaisuudesta ensi tiistaina! Alustavaan kaavaehdotukseen liittyvät aineistot on jo julkaistu taajamaosayleiskaavan nettisivuilla. Tilaisuuden alun esityksiä voi seurata ja kommentoida myös yleisötilaisuuden Facebook-sivun kautta. Kaavoittajat vastaavat kysymyksiin tilaisuuden aikana Facebookissa.

Tilaisuuden jälkeen kaavoittajat jatkavat virallisen kaavaehdotuksen työstämistä. Ehdotusvaiheen virallinen nähtävilläolo ajoittuu alkuvuoteen 2018, jolloin kaavasta voi jättää kirjallista palautetta. Ensi viikon yleisötilaisuudessa esitetyt palautteet viedään mahdollisuuksien mukaan kaavaehdotukseen ennen virallista nähtävilläoloa. Näin palautetta voi esittää myös lain vaatimaa kirjallista menettelyä kevyemmin ja aivan matalalla kynnyksellä.

Mitä: Yleisötilaisuus Jämsän taajamaosayleiskaavan alustavasta kaavaehdotuksesta
Missä: Paunun koulun ruokasalissa osoitteessa Paununkatu 1
Milloin: Tiistaina 28.11.2017 klo 17

Nähdään  tiistaina!

Taajamaosayleiskaavan vuorovaikutus esillä Liikenne ja Maankäyttö 2017 –seminaarissa

Posted on

Helsingissä Kuntatalolla pidettiin 4.–5.10.2017 valtakunnallinen seminaari Liikenne ja Maankäyttö, jossa yhtenä teemana oli aito ja vaikuttava vuorovaikutus. Jämsän taajamaosayleiskaavan vuorovaikutuksesta tilaisuudessa oli kertomassa kaavakonsultti Rambollilta vuorovaikutusasiantuntija Hanna Herkkola, joka on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa taajamaosayleiskaavan osallistumista.

Halu yhteistyöhön on onnistuneen osallistumisen edellytys

Herkkolan esityksen punainen lanka oli, että hyvän vuorovaikutteisen kaavaprosessin lähtökohta on kaavoittajan, tässä tapauksessa Jämsän kaupungin, halu tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. ”Jämsässä oli alusta alkaen selvää, että tämä prosessi halutaan tehdä mahdollisimman avoimesti ja monipuolisia osallistumismahdollisuuksia tarjoten”, kuvasi Hanna esityksessään.

Jämsässäkin on tunnistettu kaavahankkeiden osallistumiseen liittyviä haasteita, jotka olivat tuttuja myös monille esitystä kuunnelleille: miten tavoittaa kuntalaiset ja saada heidät kiinnostamaan kaavasta, joka ensivilkaisulla näyttää sijoittuvan kauas tulevaisuuteen ja käsittelevän kovin yleisiä asioita? Kiireisessä arjessa vaaditaan usein konkreettinen lähietäisyyden ja -tulevaisuuden uhkakuva, ennen kuin ihminen aktivoituu. Elinympäristön parantamiseen ja kehittämiseen tähtäävä kaava ei sellaista välitöntä uhkakuvaa muodosta, joten osallistumisinnokkuus voi jäädä laimeaksi. Kaavassa kuitenkin määritellään tulevaisuuden Jämsän kehitystä ohjaavia periaatteita, jotka voivat vaikuttaa asukkaiden elämään.

Tulevat kaavatkin laaditaan vuorovaikutteisesti

Yhdeksi haasteeksi ja tulevaisuuden kehittämistarpeeksi Hanna nimesikin tulevaisuuteen suuntaavan kaavan sitomisen ihmisten tämän hetken arkeen ja päivänpolttaviin kysymyksiin. Myös eri osallisryhmille kohdennetut tilaisuudet (esimerkiksi koululaisten kaupunkisuunnittelutyöpajat) sekä tiiviimpi yhteistyö kenties jopa yhteissuunnitteluna asukkaiden kanssa olisivat hänestä myös kokeilemisen arvoisia asioita Jämsässäkin.

”On mukavaa, että Jämsän tapa toimia herättää kiinnostusta myös kaupunkimme ulkopuolella”, toteaa Jämsän kaupungin kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlund. ”Tämä kaavaprosessi on vahvistanut ajatuksiamme siitä, että jatkossakin haluamme tehdä kaavoitusta vuorovaikutteisesti ja etsiä jatkuvasti uusia tapoja tavoittaa kuntalaisia”, hän jatkaa.

Herkkolan esitys löytyy Liikenne ja Maankäyttö –seminaarin aineistopankista. Jämsän taajamaosayleiskaavan ehdotusta laaditaan parhaillaan.

Kaavaselvityksiä on jatkotyöstetty saadun palautteen mukaan

Posted on Updated on

Jämsän taajamaosayleiskaavan valmistelua on jatkettu kaavaluonnoksesta keväällä 2017 saadun palautteen ja lausuntojen perusteella. Mielipiteiden perusteella on tarkistettu muun muassa kaava-alueiden rajauksia, reitistöjä ja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

Kaava-alueen laajennuttua Kaipolaan ja maaseutualueille on kesän 2017 aikana kerätty lisää tietoa kaavoitettavan alueen luonnosta sekä arkeologisesta perinnöstä. Luontoselvityksiä ja arkeologisia selvityksiä on tehty ensisijaisesti sellaisilta alueilta, joille kaavaluonnoksessa on esitetty kokonaan uutta maankäyttöä. EU:n direktiivilajeista on tarkistettu liito-oraville potentiaalisia elinympäristöjä ja koko kaava-alueelta mahdollisia viitasammakon elinympäristöjä. Muinaisjäännösselvityksessä on tutkittu mahdolliset muinaisjäännökset ja historialliset asuinpaikat. Linnustolle merkittävät alueet analysoidaan myös vielä alkusyksyn 2017 aikana.

Jämsänkoskelle on yleiskaavaluonnoksessa esitetty maakuntakaavan perusteella ns. Sovijärven oikaisu, eli uuden ohjeellisen tieyhteyden tarve. Tieyhteyden tarvetta ja sille vaihtoehtoisia liikennejärjestelyjä on selvitetty yhteistyössä Keski-Suomen maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa.

Selvitykset ja analyysit valmistuvat alkusyksyn aikana, ja niiden tulokset tullaan ottamaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kirjoitamme blogiin kaavaehdotuksen etenemisestä syksyn mittaan.

Taajamaosayleiskaavan kuulumisia

Posted on Updated on

Peltoa ja metsääLuonnosvaiheen palautteet saatu

Jämsän taajamaosayleiskaavatyö etenee suunnitelman mukaisesti. Luonnosvaiheen kuulemisen aikana osallisilta tuli mielipiteitä kaavaluonnoksesta yhteensä 30 kappaletta, ja lausuntoja viranomaisilta ja yhdistyksiltä saatiin yhteensä 19. Viranomaislausuntojen perusteella luonnosvaiheen selvityksiä, muun muassa arkeologista selvitystä, täydennetään. Luontoselvityksiä täydennetään liito-oravien sekä viitasammakoiden elinympäristöjen osalta.

Kun selvitykset valmistuvat, täydennetään kaavakarttaa ja kaavaselostusta. Sen jälkeen neuvotellaan vielä viranomaisten kanssa ennen kuin taajamaosayleiskaavan ehdotus tulee nähtäville. Tavoiteaikataulu on, että kaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä 2017.

Jämsän taajamaosayleiskaava kiinnostaa myös muualla

Jämsän taajamaosayleiskaava on valittu yhdeksi pilotiksi maa- ja metsätalousministeriön hankkeeseen, jossa kehitetään metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointia kuntakaavoituksessa. Yleiskaavan metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan testaamalla Luonnonvarakeskuksen metsävarojen laskentamallia kaava-alueen metsäaineistoon sekä arvioimalla kaavamerkintöjen vaikutuksia metsätalouteen. Jämsän taajamaosayleiskaava on valittu pilotiksi laajana yleiskaavana, jossa taajamien lisäksi on mukana niiden läheisiä metsätalousalueita. Pilotin tuloksia on tavoiteaikataulun mukaan käytettävissä kevättalvella 2018.

Edellisen lisäksi Jämsän taajamaosayleiskaavan vuorovaikutusprosessi tulee olemaan esillä syksyllä Liikenne ja Maankäyttö 2017 –seminaarissa, jonka ohjelmassa se on yhtenä esityksenä. Seminaari järjestetään 4.–5.10.2017 Helsingissä. Tästä kerromme myöhemmin lisää.