Blogi

Kaavaselvityksiä on jatkotyöstetty saadun palautteen mukaan

Posted on Updated on

Jämsän taajamaosayleiskaavan valmistelua on jatkettu kaavaluonnoksesta keväällä 2017 saadun palautteen ja lausuntojen perusteella. Mielipiteiden perusteella on tarkistettu muun muassa kaava-alueiden rajauksia, reitistöjä ja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

Kaava-alueen laajennuttua Kaipolaan ja maaseutualueille on kesän 2017 aikana kerätty lisää tietoa kaavoitettavan alueen luonnosta sekä arkeologisesta perinnöstä. Luontoselvityksiä ja arkeologisia selvityksiä on tehty ensisijaisesti sellaisilta alueilta, joille kaavaluonnoksessa on esitetty kokonaan uutta maankäyttöä. EU:n direktiivilajeista on tarkistettu liito-oraville potentiaalisia elinympäristöjä ja koko kaava-alueelta mahdollisia viitasammakon elinympäristöjä. Muinaisjäännösselvityksessä on tutkittu mahdolliset muinaisjäännökset ja historialliset asuinpaikat. Linnustolle merkittävät alueet analysoidaan myös vielä alkusyksyn 2017 aikana.

Jämsänkoskelle on yleiskaavaluonnoksessa esitetty maakuntakaavan perusteella ns. Sovijärven oikaisu, eli uuden ohjeellisen tieyhteyden tarve. Tieyhteyden tarvetta ja sille vaihtoehtoisia liikennejärjestelyjä on selvitetty yhteistyössä Keski-Suomen maakuntaliiton ja ELY-keskuksen kanssa.

Selvitykset ja analyysit valmistuvat alkusyksyn aikana, ja niiden tulokset tullaan ottamaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kirjoitamme blogiin kaavaehdotuksen etenemisestä syksyn mittaan.

Taajamaosayleiskaavan kuulumisia

Posted on Updated on

Peltoa ja metsääLuonnosvaiheen palautteet saatu

Jämsän taajamaosayleiskaavatyö etenee suunnitelman mukaisesti. Luonnosvaiheen kuulemisen aikana osallisilta tuli mielipiteitä kaavaluonnoksesta yhteensä 30 kappaletta, ja lausuntoja viranomaisilta ja yhdistyksiltä saatiin yhteensä 19. Viranomaislausuntojen perusteella luonnosvaiheen selvityksiä, muun muassa arkeologista selvitystä, täydennetään. Luontoselvityksiä täydennetään liito-oravien sekä viitasammakoiden elinympäristöjen osalta.

Kun selvitykset valmistuvat, täydennetään kaavakarttaa ja kaavaselostusta. Sen jälkeen neuvotellaan vielä viranomaisten kanssa ennen kuin taajamaosayleiskaavan ehdotus tulee nähtäville. Tavoiteaikataulu on, että kaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä 2017.

Jämsän taajamaosayleiskaava kiinnostaa myös muualla

Jämsän taajamaosayleiskaava on valittu yhdeksi pilotiksi maa- ja metsätalousministeriön hankkeeseen, jossa kehitetään metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointia kuntakaavoituksessa. Yleiskaavan metsätalouteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan testaamalla Luonnonvarakeskuksen metsävarojen laskentamallia kaava-alueen metsäaineistoon sekä arvioimalla kaavamerkintöjen vaikutuksia metsätalouteen. Jämsän taajamaosayleiskaava on valittu pilotiksi laajana yleiskaavana, jossa taajamien lisäksi on mukana niiden läheisiä metsätalousalueita. Pilotin tuloksia on tavoiteaikataulun mukaan käytettävissä kevättalvella 2018.

Edellisen lisäksi Jämsän taajamaosayleiskaavan vuorovaikutusprosessi tulee olemaan esillä syksyllä Liikenne ja Maankäyttö 2017 –seminaarissa, jonka ohjelmassa se on yhtenä esityksenä. Seminaari järjestetään 4.–5.10.2017 Helsingissä. Tästä kerromme myöhemmin lisää.

Kysely virkistysreiteistä kertoo: rannat halutaan pitää yleisessä käytössä ja liikkumisen turvallisuuteen kiinnittää huomiota

Posted on Updated on

Jämsän taajamaosayleiskaavan luonnos oli nähtävillä 10.2.–13.3.2017. Nähtävilläolon tarkoitus on kertoa kaavasta kuntalaisille sekä tarjota mahdollisuus antaa siitä palautetta. Osana nähtävilläoloa ja palautteen keräämistä toteutettiin karttapalautekysely. Kyselyssä keskityttiin keräämään tietoa virkistysreiteistä ja näkemyksiä siitä, mitä reitistöjä tulisi merkitä taajamaosayleiskaavaan. Kyselyyn saatiin 43 vastausta ja siihen tehtiin 211 karttamerkintää.

Taajamaosayleiskaavan yleisötilaisuus pidettiin 22.2.2017. Ennen yleisötilaisuuden alkua kaikilla kaavasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus osallistua ns. suunnittelijan vastaanottoon, jossa oli mahdollisuus kaavakarttojen äärellä kysyä juuri itseään kiinnostavista asioista ja kohteista. Yleisötilaisuus aloitettiin kaavan esittelyllä, jonka jälkeen osallistujat jakautuivat pienryhmiin kaavakarttojen äärelle keskustelemaan. Kaavaluonnokseen oli saapunut tutustumaan noin 35 jämsäläistä. Tarkempi kuvaus tilaisuudesta ja ryhmätyöskentelyn tuloksista on tilaisuuden muistiossa, joka löytyy tämän linkin takaa (linkki sivuille lisättävään muistioon). Kaikki kaavasta saatu palaute (yleisötilaisuus, kysely ja kaavasta annetut kirjalliset mielipiteet) käydään läpi ja tarkastellaan, pitääkö sen pohjalta tehdä tarkennuksia suunnitelmaan. Kirjallisia mielipiteitä saatiin kaikkiaan 29 ja niitä käydään läpi parhaillaan.

Karttapalautekyselyn_täyttäminen_ohjatusti_rajattu
Karttakyselyyn sai tutustua ohjatusti yleisötilaisuudessa.

 

Seppolan ja Jämsänkosken keskustojen läheiset reitit pidettyjä

Virkistyreittikysely_Rantareitit_hyvät
Kyselyn perusteella eniten kommentteja saaneet virkistysreitit sijoittuvat Seppolan ja Jämsänkosken keskustojen tuntumaan. Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla sitä.

Virkistysreittikyselyn tulosten perusteella hyvinä pidetyt virkistysreitit näyttävät keskittyvän Seppolan ja Jämsänkosken keskustojen tuntumaan, missä potentiaalisia käyttäjiäkin on paljon. Kyselyn avoimissa palautteissa myös kiitellään sitä, että rannat otetaan julkiseen käyttöön. Toisaalta yksittäisissä vastauksissa puolustettiin omarantaisia tontteja. Joen molemmille puolille suunnitellut reitit saivat osalta kannatusta ja osa arvioi, että virkistysreitti toisella rannalla riittää. Joen hyödyntämistä pidettiin kuitenkin hyvänä. Yksi vastaaja kommentoi: ”Tämä reitti rannassa on ollut toiveissa jo vuosia. Olisi upeaa saada yleiseen käyttöön rantamat. Mitä mahdollisuuksia reitti antaisikaan ulkoiluun ja erilaisten tapahtumien viettoon.”

Ehdotetut uudet jalankulkusillat Jämsän kirkon kohdalla ja Oinasrantaan Jämsänkoskella saivat melkein yksinomaan kiitosta. Kommenteissa todettiin muun muassa, että ”Loistava hanke. Tuo monipuolista liikkumis- ja virkistymismahdollisuutta. Ei tarvitse lenkillä kulkea samaa reittiä edestakaisin.” Rautatien kohdalle suunniteltu jalankulkusilta sai myös paljon myönteistä palautetta, mutta sen pelättiin myös houkuttelevan nuoret liikkumaan rautatiealueella. Vinnin ja Virmapyhänvuoren suuntaan suunniteltu virkistysreitti nähtiin hyvänä ja Vinnin tilasta toivottiin paikallista nähtävyyttä. Oheiseen kuvaan on koottu vastaajien näkemykset hyvistä rantareiteistä (saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla sitä).

Rekolanselän itä- ja länsirannalle ehdotettiin muutamassa palautteessa virkistysreittiä, vaikka sellaista ei ole tällä hetkellä suunniteltu taajamayleiskaavaan. Puuttuvien pyörätieosuuksien rakentaminen kantatielle 56 ja Seppolantielle sai kannatusta. Lisäksi ehdotettiin uusia pyöräteitä Partalaan, Alhojärvelle ja Olkkolaan johtaville teille. Joissakin kommenteissa toivottiin hiihtolatuja myös Jämsänjoen länsipuolelle. Lisäksi saatiin yksittäisiä kommentteja muista asioista.

Maakunnallisesta virkistysreitistä Isojärven kansallispuistosta Himokselle tuli hyviä ideoita taajamayleiskaavan jatkosuunnitteluun. Moottorikelkkailu mainittiin muutamassa kommentissa.

Kyselyyn vastanneista arvottu tuotepalkintojen voittajat

Yhteystietonsa jättäneiden kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme tuotepalkintoa. Onnekkaat voittajat ovat Auli Kotiaho, Minna Harju ja Marko Tarvainen. Voittajiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti. Onnea!

Arvonta_ramboll_rajattu
Onnettaret työssään tuotepalkintoja arpomassa.
Arvontapalkinnot
Arvontapalkinnot voittajia odottamassa.

 

 

Missä sinun virkistysreittisi kulkee?

Posted on Updated on

Missä sinun virkistysreittisi kulkee?

Johanna Koivunen

Karttapalautekyselyssä halutaan kuulla sinun näkemyksiäsi Jämsän virkistysreiteistä.

Yksi taajamaosayleiskaavassa määriteltävä kokonaisuus on virkistysreitit (katso blogikirjoitus Kaupunkivihreä ja virkistävä Jämsä). Jämsän taajamaosayleiskaava katsoo tulevaisuuteen, aina vuoteen 2030 asti. Siinä määritellään linjaukset, joilla virkistysreitit kulkevat sekä tulevia reittejä – esimerkiksi uusia pyöräilyteitä sekä Jämsänjoen rantareittejä. Kattavat reitistöt ovat yksi keino lisätä alueen yhtenäisyyttä ja jatkumoa eri alueiden välillä.

Keski-Suomen maakuntakaava määrittää virkistysreitin Isojärven kansallispuiston ja Himoksen välille. Taajamaosayleiskaavassa otetaan kantaa myös sen tarkempaan sijaintiin. Kaavoittajat ovat tehneet oman ehdotuksensa reitistä, mutta linjauksen lopullisen sijainnin tueksi kaivataan vielä asukkaiden näkemyksiä ja tietoja.  Mitä kautta sinä mieluiten kulkisit Himokselta lounaaseen, Isojärven kansallispuiston suuntaan?

Merkitse reittisi kartalle ja auta kaavoittajaa

Eri reitteihin voit ottaa kantaa juuri avatussa karttapalautekyselyssä. Maakuntakaavan reitin lisäksi ajatuksiaan voi kertoa mm. Jämsänjoen rantareiteistä, uusista virkistysreittien silloista ja moottorikelkkareiteistä. Karttapalautekyselyssä vastaukset ja havainnot merkitään suoraan kartalle klikkaamalla. Näin kaavoittajat näkevät vastauksista tarkasti, mitä reitistön kohtaa pitäisi vastaajan mielestä kehittää tai muuttaa sekä mitä asukkaat pitävät hyvinä ideoina. Kyselyn tulokset analysoidaan ja niiden sisältö otetaan mukaan suunnitteluun. Nyt kannattaa vaikuttaa!

Jämsä-Harava

Kysely löytyy Harava-kyselypalvelusta osoitteesta http://query.eharava.fi/1944 ja on auki 13.3.2017 asti. Kyselyssä on viisi osiota, joista voi vastata kaikkiin tai vain tärkeimmiksi kokemiinsa kysymyksiin.

Kiitos jo etukäteen vastauksistanne!

Kirjoittaja toimii taajamaosayleiskaavan vuorovaikutuksen parissa Ramboll Finland Oy:ssa.

Esittely- ja yleisötilaisuus keskiviikkona 22.2.2017

Posted on Updated on

Esittely- ja yleisötilaisuus keskiviikkona 22.2.2017

Keskiviikkona 22.2.2017 pidetään Jämsän taajamaosayleiskaavan esittely- ja yleisötilaisuus. Varsinainen alustus kaavasta alkaa klo 18, mutta jo kahden tunnin ajan ennen sitä kaavasta on mahdollista keskustella suunnittelijoiden kanssa ns. avoimien ovien tilaisuudessa.

Avoimien ovien ajan klo 16–18 Paunun koulun ruokasalissa on esillä kaava-aineistoja, kuten kaavaan liittyviä selvityksiä ja kaavakarttoja (ks. kuulutus). Jämsän kaupungin sekä kaavakonsultti Rambollin edustajat ovat paikalla vastaamassa kävijöiden kysymyksiin. Tämä kahden tunnin avoimien ovien jakso on erinomainen tilaisuus käydä kysymässä juuri itseään askarruttavista asioista tai tutustua kaavanlaatijoiden opastuksella kaavamerkintöihin ja selvityksiin yksityiskohtaisemmin. Paikalle voi tulla mihin aikaan hyvänsä avoimien ovien aikana ja viipyä itselleen sopivan ajan.

Kaavan yhteisesittelyn jälkeen tilaisuus jatkuu vielä vapaamuotoisilla ryhmäkeskusteluilla teemapisteissä. Työskentelytapaa kutsutaan nimellä Open Space. Paikallaolijat saavat oman kiinnostuksensa mukaan käydä kertomassa vielä näkemyksiään mm. virkistyskäyttöön ja luontoarvoihin, yrittäjyyteen ja elinkeinoihin sekä asumiseen ja liikenteeseen liittyen. Teemapisteillä on eri alojen asiantuntijoita kirjaamassa ajatuksia ylös ja johtamassa keskustelua. Päätavoitteena on saada tieto kulkemaan ja asukkaiden näkemykset esille. Tilaisuuden lopuksi kootaan vielä eri teemapisteillä käydyt keskustelut yhteen kaavoittajien jatkotyöskentelyssä huomioon otettavaksi.

Tulethan tapaamaan meitä ja keskustelemaan kanssamme keskiviikkona 22.2.2017!

Yleisötilaisuuden aikataulu