Tietoa kaavasta

Kaava-alue_Kaava-alueen_rajaus

Suunnittelualue

Taajamaosayleiskaava kattaa Seppolan taajaman, Jämsänkosken taajaman ja Himoksen välisen alueen ja ulottuu Kaipolaan, Alhojärvelle ja Partalaan.

Alueella asuu noin 15 000 asukasta eli noin 70 prosenttia koko kunnan asukkaista.

Kaava-alueen rajaus

 


SONY DSCTavoitteet

Yleiskaavan tavoitteena on:

Määritellä
o Vetovoimatekijät
o Laajenemisalueet (asuminen, teollisuus, liikenne)
o Virkistysalueiden ja –reitistöjen aluevaraukset
o Täydennysrakentamisen alueet
o Taajamien roolitus (Jämsänkoski, Seppola, Himos, Kaipola)

Varmistaa
o Palveluverkon riittävyys
o Liikenneverkon toimivuus, erityisesti joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät
o Kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen huomiointi

Lisäksi
o Selvitetään mahdolliset tulva-alueet
o Arvioidaan voimassa olevien kaavojen ajantasaisuutta ja
o Lisätään kuntalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia


Kaavaprosessin vaiheet ja aikataulu

Päätös kaavan laatimisesta on tehty Jämsän kaupungissa keväällä 2015.

Kaavan pohjaksi on selvitetty lähtötietoja, joiden perusteella laadittu kaavaluonnos oli nähtävillä helmi-maaliskuussa 2017. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavaan on tehty korjauksia ja tarkennuksia, jonka pohjalta on laadittu kaavaehdotus. Alustavaan kaavaehdotukseen voi tutustua yleisötilaisuudessa marraskuussa 2017. 

Kaavaan liittyen on tehty selvityksiä seuraavista asioista:

o Palveluverkkoselvitys
o Luontoselvitys
o Maisemaselvitys
o Arkeologinen inventointi
o Liikenneselvitys
o Rakennusinventoinnit (Keski-Suomen museo)
o Strategisen kaavan luonnos


Yhteystiedot

Kaavoittaja
Kari Stenlund

Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Kaavoitus ja tonttituotanto
Yhdyskuntatoimen palvelut
puh. 050 344 3904
kari.stenlund(at)jamsa.fi

Kaavanlaatija
Niina Ahlfors

Yksikönpäällikkö
Ramboll Finland Oy
puh. 040 176 8252
niina.ahlfors(at)ramboll.fi

Facebooktwitter